Home
Over St. Paulus
Agenda
Nieuws
Media
Gastenboek
Leden
Links
volg ons op:
sponsoren
75 jaar St. Paulus geschiedenis
Bezoekers: 675
dinsdag 1 januari 2019

Op 12 augustus 1934 werd het initiatief genomen om een fluit- en tambourcorps op te richten. De eerste vergadering vond plaats op 19 augustus in lokaal J. Verhoeven. Op deze eerste bijeenkomst mocht men zich verheugen dat 20 personen gevolg gaven aan een oproep om zich als lid te melden. In deze eerste vergadering werd ook de naam van Schaesbergs' nieuwe vereniging gekozen en wel Kunst en Vriendschap. Tot eerste voorzitter werd gekozen H.Muris en tot secretaris C. Kathagen. Tot commandant (instructeur) werd gekozen W. Packbier. De burgemeester en ook de pastoor worden in kennis gesteld van de oprichting.

De eerste aankoop van instrumenten betrof 3 gebruikte en 6 nieuwe fluiten. Voor trommen was er nog geen geld beschikbaar. De repetities werden gehouden op zondagmiddag van 2 tot 4 uur. In september wordt er een collecte gehouden en daardoor de mogelijkheid geschapen om 8 trommen aan te kopen. Er was echter niet genoeg geld en de instructeur legt het tekort bij. Het tekort wordt aangezuiverd uit de contributie van de leden dat 10 cent per week bedraagt. Men gaat op bezoek bij de burgemeester om doel en streven van de vereniging toe te lichten. De burgemeester toont zich tevreden over het verenigingsreglement en aanvaardt het bescherm heerschap. Ook de pastoor wordt met een bezoek vereerd. Mijnheer pastoor vraagt en krijgt het reglement ter inzage. Hij wil dit bestuderen alvorens hij zijn goedkeuring geeft en dan ook geestelijk adviseur van het corps wil worden.

De beginperiode van het corps was niet zo gemakkelijk. Het leek er zelfs even op dat in november 1934 aansluiting gezocht werd bij een andere Schaesbergse vereniging, maar het voorstel van het bestuur werd door de ledenvergadering absoluut verworpen. Men wilde zich ten opzichte van de bevolking waar maken, te meer nog omdat men met veel kunst en vliegwerk geld bij elkaar geschaard had om de vereniging van de grond te krijgen. Mijnheer pastoor laat lang op zich wachten. Hij bestudeert nog steeds de reglementen (december 1934). Mijnheer kapelaan wil wel geestelijk adviseur worden mits mijnheer pastoor het goed vindt. Op 15 december 1934 wordt door de ledenvergadering een nieuwe naam gekozen en wel "St.Paulus".Waarschijnlijk heeft mijnheer pastoor hierna de reglementen goedgekeurd en mijnheer kapelaan wordt geestelijk adviseur.

In mei 1935 wordt het plan opgevat om een weidefeest te organiseren. B & W verlenen vergunning daartoe. In het verslag van de vergadering van 15 september 1935 lezen we dat de inkomsten van het feest f. 238,15 en de uitgaven f. 233,18 bedroegen. Letterlijk schrijft de secretaris: "zodat er nog een mooi sommetje van f. 4,97 in kas waren."

Uniformen die waren er niet want er was gewoon geen geld voor. Om toch enige uniformiteit te verkrijgen werden na veel onderhandelingen met diverse leveranciers besloten om 25 petten aan te kopen. Wat ze per stuk kosten vermelden de notulen niet. Wel dat de maandelijkse afbetaling f. 5,-- moest bedragen.Diverse leden wilden zelf ook een bijdrage doen in de aanschafkosten en droegen 25 cent per maand extra af aan de penning meester. In de vergadering van 20 oktober 1935 werd gesproken over de oprichting van een bond van fluit- en tamboerkorpsen in Limburg. Hoe lang deze bond bestaan heeft is niet in de verslagen terug te vinden. Als oprichtingsdatum wordt vermeld 19 januari 1936 te Kerkrade. In februari 1936 heeft St.Paulus nog niet beslist of ze lid worden van deze bond.

Op 12 januari 1936 wordt de eerste jaarvergadering gehouden. Ondanks alle aanloopmoeilijkheden kijkt men toch met enige voldoening terug. In de volgende jaren volgen tijden van bloei en terugval elkaar op. Het zijn immers geen beste tijden waarin men leeft. Om een voorbeeld te geven: De contributie was steeds een teer punt. Zo vinden we verschillende bedragen terug in verslagen. Zo wordt de ene keer gesproken over 40 cent per maand en dan weer over 50 cent. De jeugd beneden 16 jaar en de werkelozen hebben een apart tarief van 25 cent.

In de beginjaren werd ieder jaar wel twee tot driemaal deelgenomen aan een concours en volgens de verslagen kwam men steeds voor de hoogste prijzen in aanmerking. Ergens in de verslagen kan men lezen dat het corps uit 35 leden bestaat. Een ongekende weelde in die tijd. In 1938 werd deel genomen aan een concours in Schinveld en er werd ook medewerking verleent aan andere festiviteiten buiten Schaesberg. Onder meer in Wijlre en Maastricht. Bij de geboorte van prinses Beatrix en het regeringsjubileum van de koningin luistert St. Paulus de Oranjefeesten op. Voor het eerst wordt ook deel genomen aan de eerste Schaesbergse carnavalsoptocht. Voor dit laatste moest het bestuur wel eerst toestemming zien te verkrijgen van mijnheer Pastoor. Zelfs een reisje naar Antwerpen werd ondernomen en dat alles ter ontspanning en om meer saamhorigheid te bewerkstelligen. Het jaar 1939 is in de beginne goed verlopen. Echter het eerste lustrumfeest kan geen doorgang vinden, omdat de mobili satietijd was aangebroken. Veel leden werden opgeroepen om het land te dienen.

Lees verder.